Adatvédelem

A honlapon bemutatott és olvasható tartalom SAFE WHITE OFFICE Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 33. I/1., adószám: 25754249-2-43, Cg. 01-09-287318) tulajdonát képezik.

A megrendeléskor megadott adatokat SAFE WHITE OFFICE Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 33. I/1., adószám: 25754249-2-43, Cg. 01-09-287318), mint adatkezelő az érvényes és hatályos törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli.

Az adatkezelő adatai:

A társaság neve: SAFE WHITE OFFICE Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság székhelye: 1122 Budapest, Városmajor utca 33. I/1.

A társaság elérhetősége: 1122 Budapest, Városmajor utca 33. I/1.

A társaság postacíme: 1525 Budapest, Pf.: 90.

A társaság elektronikus levelezési címe: info.safewhiteofficekft@gmail.com

Adószáma: 25754249-2-43

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A társaság képviselője: Soós Ádám ügyvezető

A kapcsolattartó neve: Soós Ádám

Telefonszáma:

A telefonszám hívható munkanapokon: 9:00-16:00

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-105626/2016.

A tárhely-szolgáltató neve: Web-server Kft. (4001 Debrecen, Pf.: 526., tel.: 0652541346)

Az adatvédelmi elvek kialakításakor figyelembe vette a 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Info tv.”), valamint az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, valamint a 1995. évi CXIX. törvényt a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvényt, figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK számú irányelvére.

SAFE WHITE OFFICE Kft. tájékoztatja önt, hogy regisztrációjával, megrendelésével hozzájárulást ad, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatait (név, cím, telefonszám, email, vásárlási adatok) az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően célhoz kötötten, vásárlási ajánlatok megküldéséhez, az ajánlatkérések teljesítéséhez, kapcsolattartás, számlázás miatt tárolja, kezelje, illetve felhasználja.

A megrendelő kiskorú nem lehet.


Az adatszolgáltatás törvény, önkéntes hozzájárulás valamint az adatvédelmi irányelv 7. cikk f.) pontja alapján történik, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Abban az esetben, ha a regisztráció megszakad az adatok törlésre kerülnek.

Az Ön adatait nyilvántartásunkban törlésig kezeljük, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség azt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben adataiban változás állna be, jelezze regisztrációja módosításával.

Adatai módosítását, törlését kérheti levélben a 1525 Budapest, Pf.: 90. címre küldve, vagy elektronikus úton a levelek@mikulasiroda.hu email címre küldött levélben.

Ugyanezen úton bármikor tájékoztatást kérhet a kezelt adatok köréről. A tájékoztatást 30 napon belül írásban, díjmentesen kapja.

Az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény alapján fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. vagy a Törvényszék előtt soron kívüli eljárás keretében érvényesítheti jogait.

 

Az adatkezelő www.mikulasiroda.hu weboldalon webáruházat üzemeltet, ahol lehetőség van a hírlevélre feliratkozni. A feliratkozás, illetve vásárlás egyben a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a felhasználó előzetes hozzájárulását az adatbázisába való felvételhez, illetve elektronikus levelek fogadásához.

Az adatkezelő a szállításhoz futárszolgálatot vehet igénybe, így a név, lakcím, telefonszám, fizetendő összeg, regisztrációs szám továbbítása szükségszerű, a futárszolgálat ezen adatokat kizárólag a házhozszállítás lebonyolításáig kezeli.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozó szolgáltatását: SalesAutopilot Kft.(székhely: Golgota utca 3., Budapest, H-1089) – SalesAutopilot-szolgáltatás.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alkalmazása során:

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

13. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

25. kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;

26. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Az adatvédelmi szabályzat 2017. február 22. napjától hatályos.

Kelt: Budapest, 2017. február 22.